Martes, Oktubre 18, 2011

Oracion at Panalangin bago magumpisa sa anumang bagay:

ANG SABI NG PANGINOON:
                       
           “ KATOTOHANANG, KATOTOHANANG sinasabi ko sa iyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako’y paroroon sa AMA, at ang anumang inyong hilingin sa AMA sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin upang ang AMA ay lumuwalhati sa anak.

            Kung kayo’y magsisihingi ng anu man sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin.”


                        (JUAN 14:12-14)


Paunang Salita:

            " Sa lahat ng mga taong nahihilig sa Karunungang Lihim ng Diyos, sa mga antingero, mga Engcantularyo o Engcantularya, sa mga Albularyo at sa lahat ng mga Usisero,  ang blog na ito ay nilikha upang makunan ninyo-hindi man ng lahat ng karunungang hinahanap ninyo ay makatulong upang madagdagan ang mga kaalaman ninyo sa abot ng aking kakayanan. Naway patnubayan tayo ng Diyos na maykapal na lumalang sa atin."
                                                                                                    Peter John Benedictus

Mga panalangin, bago gumanap sa gawaing Espiritual:

Utos ng Diyos, na kung mananalangin ka:
 "( MATEO 6:6 ) " Ngunit kung mananalangin ka , pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong AMAng hindi mo nakikita, at gagantihin ka ng iyong AMAng nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim."

Lumuhod ka at mag-antanda sa Altar o lugar na dalanginan mo, mas maganda kung nakaharap sa silangan sapagkat nasusulat na ang lahat ng mananalangin ay haharap sa templo ng Diyos na nasa JERUZALEM. Sa silanganan.
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
http://3.bp.blogspot.com/_abCxg8MFFjg/ScWxuLED50I/AAAAAAAAAGs/3HJ968pH_2s/s320/407px-Hendrick_van_balen_Holy_trinity.jpgIn nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Amen.

CREDO
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
 et ex Patre natum,
ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de Lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum, consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
 et propter
nostram salutem descendit de caelis.
Et incarnatusC
 est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine, et homo factus est.

Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato;
passus et sepultus est,
 et resurrexit tertia die, secundem Scripturas,
et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
 iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur:
qui locutus est per prophetas.
 Et nuam, sanctam,
catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et exspecto resurrectionem mortuorum,
 et vitam venturi saeculi.
Amen.

PATER NOSTER
Pater Noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed liberas nos a malo.
Amen.


AVE MARIA
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nostrae.
Amen.


GLORIA PATRI

Gloria PATRI, et FILIO et ESPIRITUS SANCTUS 
Non Sicut Erat et Principio et Nunc 
Et Semper ET In Saecula Saeculorum.
+AMEN+

Paglilinis ng Sarili: Taimtim na ikumpisal sa AMA ang iyong lahat na nagawang kasalanan, 
pagkatapos, magdasal ng panalangin sa Pagsisisi:


Panalangin: PAGSISISI


O Diyos AMAng makapangyarihan sa lahat, 
ako'y nagkasala laban sa iyong kabutihang walang hanggang, 
ako po'y nagsisisi ng buong puso at nagtitika na di na muling magkakasala
sa tulong ng iyong mahal na grasya. AMEN.


Isunod ang paglilinis ng sarili:


ANIMA CHRISTI


Anima Christi, Sanctissima, Sanctifica me.
Corpus Christi, Sacratissimum Salva me.
Sanguis Christi,Pretiosisime, Inebra me.
Aqua lateris Christi, Purissima Munda Me
Sudor Vultus Christi, Piisima conforta me.
O bone Jesus, custodi  me.
Intra vulnera tua absconde me.
Non permittas me separari adte.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me.
Et iube me venire ad te,
Et pone me juxtate et cum Angeles Et Arcangeles
Tuis Laudem teper Infinita in saecula saeculorum.
Amen.

Anima Dominus Deus Sabaoth Christi Jesus Jesus Jesus 
Corpus Christi Atum Pecatum Egosum Jerusalem Barsadet
Lavame Morsicum Salve Me. +AMEN+
    Susi: ARDAM MADRA EDRA NADRA+AMEN+


Ito ang Lihim: Pambaklas ng lahat ng uri ng pagkakasala ng isang nilalang:
UECLEAM DACZUUM HUCZULUZUM MEORVATUM VERUBAM
 Susi:  OIAUAO

Sambitin:
     Sa kataas-taasang UAO, sa kababa-babaang UEA, SIRAC TIIT SODEM TUUM, DE LAUDIBUS VIRGINES SUPER MISSUS SUNT, Mahal na NINO JESUS, Mahal na Ina, Mahal na Virgeng Maria, Mahal na ina ng Laging Saklolo, Mahal na Imaculada Concepcion, AMHUMAN INITRISITI, Panginoong JESUS, Mahal na DIOS ESPIRITO SANTO, JEHOVAH SABAOTH, ADONAY ELOIM ELOHIM JESHUAHAMASIAH IHUH YAHWEH, YASHUA MASHIYACH, AMA, DEO GRATIAS DOMINE, MARAMI PONG SALAMAT sa lahat ng biyayang  tinanggap naming ngayong araw na ito, sa magandang panahon at magandang pakiramdam na ipinagkaloob ninyo, marami pong salamat, sa katahimikan at kapayapaang ipinagkaloob ninyo, Marami pong salamat, sa malusog na pakiramdam at malakas na isipan at magandang pakiramdam na ipinagkaloob ninyo, marami pong salamat, bagamat ako po’y nagkakasakit ay kagyat ninyong pinagagaling ang akin , ang aming karamdaman, marami pong salamat, sa kapangyarihan at karunungang ipinagkakaloob ninyo, marami pong salamat, sa kaiga-igayang paglalakbay na ipinagkaloob ninyo, marami pong salamat, sa katapatan, pagbibigayan, pagkakasunduan at pagmamahalan naming mag-asawa, marami pong salamat, sa pagliligtas at pag-aaruga ninyo po sa aking mga magulang, kapatid, pamangkin at mga  mahal sa buhay, at sa lahat na biyayang tinatanggap namin, maraming marami pong salamat..
            
     

       Panginoong JESUCRISTO, AMA, pakinggan mo po ang aking panalangin, pagpalain mo po ako sa lahat ng aking gagawin, bigyan mo po ako ng malakas na isipan at magangang pakiramdam, pagpalain mo po ako at basbasan, marami pong salamat.+AMEN+Panalangin sa INFINITO DIOS


       MEORUAM ESPIRITU SANCTO MITAM BENEDICTUS EGOSUM ESPIRITUS SANCTUS GRATIAM SANCTUM DEO SANCTUS, SANCTUS SANCTUS DOMINUS, DEUS SANCTUS SABAOTH PLENI SUNT CAELI ET TERRAE GLORIA PATRI ET FILIO ET SPIRITO SANCTO NUN SICUT ERAT IN PRINCIPIO ET NUNC SAECULA SAECULORUM, DEUS MITAM ET DEUS MOLUM, DEUS MORUM Y JESUS SALVADOR.+AMEN+
       NULLIAM SANCTO SANCTO SANCTO SENOR DIOS DE LOS EJERCITOS AT GLORIA NITONG MUNDO AUC VUDOC, HARING WALANG PINAGMULAN, AT HARI NG PUNONG PINAGMULAN, AT HARI NG LAHAT NG MGA HARI:
       FEISUM EISUM CEISUM FECSUM TRI ENECIM TRICNISUM HURICCIUM FURIM PERICCIUM HUCCIUM
Panalangin sa DIOS AMA:

NUESTRO SENOR JESUCRISTO HIJO DE DIOS VIBO SALVADOR DEL MUNDO JESUCRISTO NACIO JESUCRISTO PADICIO JESUCRISTO CRUSIPICADO JESUCRISTO MURIO JESUCRISTO RESUSITO SUDIO ALOS SIELO ESTA DIOS PADRE TODO PEDOROSO ENTODO COMO CRIADOR DEL SIELO LABARBA ALOS MISTERIOS DE LA SANTISSIMA TRINIDAD, DIOS PADRE CRIADOR DIOS HIJO REDONTOR ES GLORI PICADOR ES VIBO JESUS CORDERO ENLA CRUZ COSTODIOS DEBINOS AMBARNOS JESUS JESUS JESUS MEI AMPARI JESUS MEI RIPIENDE JESUS MEI REPIENDE ALOS MALOS COMPANIOD ME INLAULTIMA AQUNIA EL PADRE GLORIA, HIJO GLORIA EL SPIRITO SANCTO, GUBIBIS IRINAS DIOS PORTODOS LOSIGLOS DE LOS SIGNOS.+AMEN+ AMANG JESUS EMMANUEL SALVADOR DEL MUNDO ipag-adya mo po ako sa anumang sakit, tukso, sakuna at anumang kapahamakan, pagpalain mo po ako AMA.+AMEN+

Panalangin sa INFINITO DIOS:
Panalangin ng mga mandirigma:

GRATIAM DEUM PERPETUAM ECCLESIAM CATHOLICAM nagyun ko po tuturan ang mga lihim mong pangalan, hari ka po ng BATO AT BAKAL             
                        DEUS MORUM
                        DEUS MORAM
                        DEUS MEORUAM
                        DEUS MORAMNIA
                        DEUS MISTOS
                        DEUS MISTOLAM
                        DEUS MILIM
                        DEUS MIRIM
                        DEUS MIRBAEL
                        DEUS MISBALAM
                        DEUS MIHITANA
                        DEUS MIQUITANA
                        SANTA EMERENCIANA
                   + ASAJE ATAQUE ATOLAJE+
 Panalangin sa DEUS ANIMASOLA:
DEUS ANIMASOLA SOLONG LIWANAG NG DIYOS AMA, ILAW NG TATLONG PERSONA. Kami po’y lukuban mo ng malabay na pakpak mo awa mo po’t saklolo SANCTUS DEUS SANCTUS FORTIS SANCTUS IMMORTALIS MISERERENOVIS DEUS ANIMASOLA CORMAC OORMAC AORMAC DEUS ANIMASOLA EEMAE EEVAE EECMACTE EAEYE EAEOC EAMAE SANCTI PATER OLTAP REX MUNDORUM…OH kabanal-banalang Liwanag AMA AT INA NA LUMALANG SA TATLONG PERSONA NUNUM NUMEROM MATIIM SABAOTH MAGNAM…sasambitin ko po ang lihim ninyong pangalan. Mahal na Inang HEGISANA PUEGRE EGOSUM AKO poy inyong saklolohan at pagkalooban ng kabanal-banalang at walang kamatayan SANCTI PATER AC LOOP MACDAM ARAM ACDAM ACSADAM JAHOMDOM JOM NADUM JACDADUM DADUM DANAC DAYUS YHUB PRUB MARURUB PATER ACHAB. 


Panalangin sa CRISTONG HARI:

JESUS CRISTOS REX GLORIA VENIT IN PACE CRISTOS MAGNUS MISERICORDIAM TUAM JESUS VINCET JESUS SAMAGNO JESUS  EMPERAT MELIBRE DE TODO. MAL MI DEPENDAT OSIS ENIM CORPUS DOMINUM JESUCHRISTE SANGRE DE JESUS JESUS JESUS JESUS REY DEL MUNDO DE JESUS JESUS JESUS NAZARENO JESUS Na sumakop JESUS Na lumalang ipagsanggalang mo po ako at ipagadya  sa anumang sakit, tukso, sakuna at anumang kapahamakan, sa patalim at sa bala at sa elementong lahat na..
CUAN BENDITO SER NOVIS POTENS VONE DAVID ALELUYA ALELUYA  SET MAC MICHUM JESUS BALADIGNUM CRUSIS ABO MARTE RAPIA RATIU.
       Llave: EGOSUM PACTUM JESUS DEUM (3X)

Panalangin sa Kanunu-nunuan:

OH AMANG KABANAL BANALANG DIOS KONG MAAWAIN; ipahintulot mo pong sambitin ko ang lihim mong pangalan, sa bawat sandali ng iwi kong buhay.
 Sa kabanal-banalang
Inang MARMAC 
Inang AVILAC 
Inang ABUNAY 
Inang ABULINI 
Inang TRAGATAR 
Inang CREN 
Inang CRENICIA 
Amang Santo CARIUM ISUM ELIM SANTISSIMA SACNUM SERITAS…
  Sa kabanal-banalang AMA ng langit at ng Lupa, sa pangalan ng AMA, NG INA, NG ANAK, AT ESPIRITO SANTO ang kapangyarihan mo po ang siya kong tinatawagan na sa akin ay magliligtas sa lahat ng kapahamakan. MAU MAUC, OH KABANAL- BANALANG AT MAAWAING DIYOS AMANG AVIAY A-UE-I, Diyos Inang E-IOU, I-UA-E, DIYOS ANAK IOU A-UEI, DIYOS ESPIRITU SANTO OUA A-UE-I, sa Kanunu-nunuang UC-A IJOC, bibig na binukalan ng lahat ng bagay MUNDUM EGOSUM PRINCIPIUM VERMUM

Panalangin sa Kataas-taasang Diyos Ama.Kabuuan ng J.R.D., 
itoy pakaingatan sapagkat sumisira ito ng baril:Pantatak sa panyo:

JESUM REXUM DEUM VERITAS JEHOVA DEUS SABAUTH DOMINE SANCTI JEHOVA JIREH DEUS ADONAI PECRUM DOMINUM ELOIM ELOHIM JAHAHAH JO-AB HAH SALVATOR SALVAME OMNEPOTENTE AETERNUM NOSTRUM EERAT SALVAME HECAOC HICAAC SANCTA MITAM PETAT LUMAYOS DEY MATAT MAURBAM DEUS SPIRITO SANCTO PATER FILLIUS MALAMITAM DEUS FOOC DEUS FILLIUS MACAM DEUS EEVAE ESPIRITU SANCTUS SANCTISSIMA TRINIDAD JOHIC WIHAH AHWIZAHAH HIPHAH HAI AHA ACNU ACNA ACNABAL JIREH JAH JOHKAIM JAH VULHUM JAH DAIL JOTSAREH NOGAN JAH GAH, JAHAHAHAH OAE HEIO UHO VOPETOY WYE SONOVETEW AXEYGE NOI VOT TAO OACNE OACTE OANGE-ALPANGE YXEVAL ROLAN ADAM ARADAM ARABAM MICHAIS GRAM ESNAIS JESUS VENITE VENEDICTE ET CANANAM OCAM OMNE OSATIM PATER YEHUSHUAH DOMINE REPULLUM DOMINE AETERNUM ALPHA ET OMEGA SALVATORUM.+AMEN+  

Panalangin sa DIYOS ESPIRITO SANTO:

CAIT CAIT DEUM DEUM EGOSUM SISAC MAGNISI PISAC LISAC MAGNISI PISAC SPIRITU SANCTO MITAM BENEDICTAM EGOSUM SPIRITUM GRATIAM SANCTUM MEY MEAN DEUS MEORUAM DEUS MOLUM MECUM VENITE EGOSUM PORTITILLO SUSPENDIDO EGOLIS EGOLIS NIVIT PACEM ADORABIT DEUM PATREM BONUM RICSIT EGOSUM DEUS GAVINIT.
     SPIRITU SANCTO MITAM BENEDICTAM EGOSUM MICAM VIRGUM GRATIAM SANCTUM MEORUAM MECUM VENIT EGOSUM MATAM AVE MARIA AVE MARIA MECUMVENIT EGOSUM MATAM QUIP QUAP SICUT DEUS ANIMA.
     VENI SANCTE SPIRITUS, REPLE TOUTUM CORDA FIDELIUM ET TUI AMORIS IN EIS IGNEM ACCENDE, VENI SANCTE SPIRITUS ET EMITTE COELITUS LUCIS TUAE RADIUM, VENI PATER PAUPERUM,  VENI DATUR MUNERUM, VENI LUMEN CORDIUM, SANCTUS DEUS AGIOS OTHEOS, SANCTUS FORTIS AGIOS ISCHIROS, SANCTUS IMMORTALIS, AGIOS ATHANATOS  DEUS NERIG DEUS HOMO DEUS MEORUAM AMPILAM GOAM FOOC FOOC FOOC MACMAMITAM RADIM BAO BAU BIM
7 komento:

 1. Salamat po sa panalangin God bless po

  TumugonBurahin
 2. Maraming maraming salamat po sa inyo makakatulong na po kau sa aming pang-araw-araw na gawain,GOD bless po sa inyo.

  TumugonBurahin
 3. Naalis ng may-ari ang komentong ito.

  TumugonBurahin
 4. Maaari po ba ninyong i-publish ang "Apostle's Creed" sa wikang Latin na patungkol sa sa nasa sa itaas at sa nasa sa ibaba?
  Salamat po ng marami. Malaking tulong po ito sa akin kung inyong maiilathala sapagka't matagal ko na pong hinahanap ang mga orasyon na binanggit ko,bagaman po at wala akong mapaghanapan nito.

  TumugonBurahin
 5. Gusto mo ba ng online work?
  Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
  Email me: tirada_uno_23@yahoo.com / tiradauno@gmail.com / n.helphelphelp@gmail.com
  For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/

  TumugonBurahin
  Mga Tugon
  1. Paano po..? Matagal ko n gusto kumita ng hndi ko kailngan araw araw iniwan ng sila sila lng s bahay ang mga ank ko sobra gioit nngipit po kmi kht ngttrbho nkmi pareho ng asawa ko..puro kmi utang..at wala n kmi halos ors s pamilya nmin s kktrbho pero nggigipit at puro utangbparin kmi

   Burahin
 6. Magandang araw po.. maari po ba mahingi ko po un poder dasal at orasyon ng infinito deus... maramung salamat po

  TumugonBurahin